top of page
Yogastudio  (67 of 84).jpg

Algemene Voorwaarden

Versie november 2023

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1) Deelname aan één van de lessen/workshops/specials betekent akkoord gaan

met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de

docent. Deelneming is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt.

Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Yogastudio Santpoort kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op BSport en onze website.

 

Artikel 2 Betaling

2.1) Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u akkoord met betaling van het maandabonnement via automatische incasso (indien u kiest voor het maandabonnement).

2.1) Alle lessen, specials, workshops, trainingen dienen voorafgaand aan de te volgen

les betaald te zijn.

2.3) De automatische incasso, bij een maandabonnement, vindt plaats op de dag van

ingang van het abonnement, en vervolgens iedere maand op die dag.

2.4) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yogastudio Santpoort het recht om op de

deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.5) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.6) De tarieven zijn gebaseerd op 52 lesweken. Tijdens de Kerstvakantie is de yogastudio

één week gesloten, en tijdens de zomervakantie is de yogastudio één week gesloten.

De hierdoor gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)
2.8) Tijdens Feestdagen is de yogastudio gesloten. De hierdoor gemiste lessen kunnen

worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen

het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)

Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Yogastudio Santpoort heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan

een les te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft

voldaan.
3.2) Yogastudio Santpoort heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van

reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen, specials & workshops

4.1) Afmelden voor een les kan in Bsport. Wanneer de les vooraf niet is afgezegd,

kan de les niet worden ingehaald. Annuleringstermijn voor een regulier les is 4 uur.

4.2) Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)
4.3) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere

redenen.

4.4) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Yogastudio Santpoort zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

4.5) Tot 48 uur voor aanvang kan deelname aan een special/workshop/cursus gecanceld

worden, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Na deze termijn betaalt

deelnemer het volledige bedrag van de special/workshop. In overleg kan de aankoop

van de special/workshop/cursus ook voor een andere special / workshop worden

gebruikt (binnen twee maanden).

 

Artikel 5 Annulering door Yogastudio Santpoort

5.1) Yogastudio Santpoort heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of

leslocatie te wijzigen.

5.2) Yogastudio Santpoort heeft het recht zonder opgave van redenen de les te

annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Yogastudio Santpoort behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden e

n de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website en/of email van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Yogastudio Santpoort verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Yogastudio Santpoort is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van

eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor,

tijdens of na les.

 

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio

Santpoort betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en

andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn

bevestigd door Yogastudio Santpoort

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden

van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of

omgeving van de vestiging van Yogastudio Santpoort behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 10 Tijdelijk stopzetten abonnement
10.1) Het is mogelijk je abonnement (tijdelijk) stop te zetten, dit dien je een maand

van tevoren per email aan ons door te geven.
10.2) Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je vaste

inschrijving voor deze les.

Artikel 11 Opzeggen
12.1) Je kunt een maandabonnement op elk moment opzeggen. Je opzegging gaat in per eerstvolgende start van je nieuwe abonnementsperiode. Er kan geen restitutie van het

lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt per email, waarna je een bevestiging van

ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Yogastudio

Santpoort.
12.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen

in te halen.

NL55 KNAB 0259 3342 35 - KvK 50335898 - www.yogastudiosantpoort.nl

 

PRIVACY VERKLARING YOGASTUDIO SANTPOORT


Yogastudio Santpoort, gevestigd aan de Narcissenstraat 1F 2071 NL Santpoort Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hagelingerweg 173
2071 CD Santpoort-Noord
Burg. Weertsplantsoen 110 - 112

2071 PK Santpoort Noord
info@yogstudiosantpoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yogastudio Santpoort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op

ons online boekingssysteem aan te maken


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gegevens met betrekking tot gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Yogastudio Santpoort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere emails
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden je aan te melden voor een workshop, yogales en/of

evenement
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Yogastudio Santpoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogastudio Santpoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's

of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

Yogastudio Santpoort) tussen zit.

Yogastudio Santpoort gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

BSport: online boekingssysteem yogalessen.
Als lid krijg je toegang tot dit systeem en kun je zelf je persoonsgegeven beheren

en online je yogalessen inplannen.

Reeleezee: financiële administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yogastudio Santpoort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is

om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar van persoonsgegevens, welke gerelateerd zijn aan de

administratie (volgens het regelement van de Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Yogastudio Santpoort verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om

te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken

in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Yogastudio Santpoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yogastudio Santpoort gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogastudio Santpoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens

die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,

door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens

sturen naar info@yogastudiosantpoort.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot

inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Yogastudio Santpoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid

hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yogastudio Santpoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@yogastudiosantpoort.nl

bottom of page