top of page
Yogastudio  (67 of 84).jpg

Algemene Voorwaarden

Versie september 2022

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1) Deelname aan één van de lessen/workshops/specials betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Yogastudio Santpoort kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op Momoyoga en onze website.

 

Artikel 2 Betaling

2.1) Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u akkoord met betaling van het maandabonnement via automatische incasso.

2.1) Alle lessen, specials, workshops, trainingen dienen voorafgaand aan de te volgen les betaald te zijn.

2.3) De automatische incasso, bij een maandabonnement, vindt plaats op de dag van ingang van het abonnement, en vervolgens iedere maand op die dag.

2.4) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yogastudio Santpoort het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.5) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.6) Bij een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer te worden betaald.

2.7) De tarieven zijn gebaseerd op 52 lesweken. Tijdens de Kerstvakantie is de yogastudio één week gesloten, en tijdens de zomervakantie is de yogastudio één week gesloten. De hierdoor gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)
2.8) Tijdens Feestdagen is de yogastudio gesloten. De hierdoor gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)

Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Yogastudio Santpoort heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Yogastudio Santpoort heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen, specials & workshops

4.1) Afmelden voor een les kan in Momoyoga. Wanneer de les vooraf niet is afgezegd, kan de les niet worden ingehaald. Annuleringstermijn voor een regulier les is 4 uur.

4.2) Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)
4.3) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

4.4) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Yogastudio Santpoort zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

4.5) Tot 48 uur voor aanvang kan deelname aan een special/workshop/cursus gecanceld worden, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Na deze termijn betaalt deelnemer het volledige bedrag van de special/workshop. In overleg kan de aankoop van de special/workshop/cursus ook voor een andere special / workshop worden gebruikt (binnen twee maanden).

 

Artikel 5 Annulering door Yogastudio Santpoort

5.1) Yogastudio Santpoort heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Yogastudio Santpoort heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Yogastudio Santpoort behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website en/of email van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1) Yogastudio Santpoort verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2) Yogastudio Santpoort is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

 

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio Santpoort betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door Yogastudio Santpoort

8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yogastudio Santpoort behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 9 Tijdelijk stopzetten maandabonnement
9.1) Het is mogelijk je abonnement (tijdelijk) stop te zetten, dit dien je een maand van tevoren per email aan ons door te geven.
9.2) Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je vaste inschrijving voor deze les.

Artikel 10 Tijdelijk stopzetten jaarabonnement
10.1) Het is mogelijk je jaarabonnement tijdelijk stop te zetten. Informeer ons hierover per email.
10.2) Als je langer dan twee maanden je jaarabonnement stopzet, vervallen je twee gratis maanden.
10.3) Vanaf de datum dat je je jaarabonnement tijdelijk stopzet, is je jaarabonnement nog maximaal één jaar geldig.
10.4) Een jaarabonnement kan maximaal één keer verlengd worden.

Artikel 11 Opzeggen
11.1) Je kunt een maandabonnement op elk moment opzeggen. Je opzegging gaat in per eerstvolgende start van je abonnementsperiode. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Yogastudio Santpoort.
11.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

NL55 KNAB 0259 3342 35 - KvK 50335898 - www.yogastudiosantpoort.nl

 

PRIVACY VERKLARING YOGASTUDIO SANTPOORT


Yogastudio Santpoort, gevestigd aan de Narcissenstraat 1F 2071 NL Santpoort Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Narcissenstraat 1F / Burg. Weertsplantsoen 112
2071 NL Santpoort Noord / 2071 PK Santpoort Noord
http://www.yogastudiosantpoort.nl; info@yogstudiosantpoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yogastudio Santpoort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op ons online boekingssysteem aan te maken


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gegevens met betrekking tot gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Yogastudio Santpoort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere emails
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden je aan te melden voor een workshop, yogales en/of evenement
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Yogastudio Santpoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogastudio Santpoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogastudio Santpoort) tussen zit.

Yogastudio Santpoort gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Momoyoga: online boekingssysteem yogalessen.
Als lid krijg je toegang tot dit systeem en kun je zelf je persoonsgegeven beheren en online je yogalessen inplannen.

Reeleezee: financiële administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yogastudio Santpoort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar van persoonsgegevens, welke gerelateerd zijn aan de administratie (volgens het regelement van de Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Yogastudio Santpoort verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Yogastudio Santpoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yogastudio Santpoort gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogastudio Santpoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogastudiosantpoort.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yogastudio Santpoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yogastudio Santpoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@yogastudiosantpoort.nl

bottom of page