Algemene Voorwaarden

versie:   december 2019

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Yogastudio Santpoort.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar bankrekeningnummer NL 55 KNAB 0259 3342 35 ten name van Yogastudio Santpoort of via automatische incasso.
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yogastudio Santpoort het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.4) Bij een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden.
2.5) De tarieven zijn gebaseerd op 52 lesweken. Tijdens de Kerstvakantie is de yogastudio één week gesloten, en tijdens de zomervakantie is de yogastudio één week gesloten. De hierdoor gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)
2.6) Tijdens Feestdagen is de yogastudio gesloten. De hierdoor gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)

Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Yogastudio Santpoort heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Yogastudio Santpoort heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen / specials & workshops

4.1) Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de desbetreffende maand (maandabonnement) of binnen het jaar van de abonnementsperiode (jaarabonnement)
4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
4.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Yogastudio Santpoort zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.
4.4) Tot 48 uur voor aanvang kan deelname aan een special / workshop gecanceld worden, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Na deze termijn betaalt deelnemer het volledige bedrag van de special / workshop. In overleg kan de aankoop van de special / workshop ook voor een andere special / workshop worden gebruikt (binnen twee maanden).

Artikel 5 Annulering door Yogastudio Santpoort

5.1) Yogastudio Santpoort heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
5.2) Yogastudio Santpoort heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Yogastudio Santpoort behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
U wordt via de website en/of email van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Yogastudio Santpoort verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2) Yogastudio Santpoort is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio Santpoort betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door Yogastudio Santpoort
9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yogastudio Santpoort behoudens hogere voorziening.

Artikel 10 Tijdelijk stopzetten maandabonnement
10.1) Het is mogelijk je abonnement (tijdelijk) stop te zetten, dit dien je een maand van tevoren per email aan ons door te geven.
10.2) Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je vaste inschrijving voor deze les.

Artikel 10 Tijdelijk stopzetten jaarabonnement

10.1) Het is mogelijk je jaarabonnement tijdelijk stop te zetten. Informeer ons hierover per email.
10.2) Als je langer dan twee maanden je jaarabonnement stop zet, vervallen je twee gratis maanden.
10.3) Vanaf de datum dat je je jaarabonnement tijdelijk stop zet, is je jaarabonnement nog maximaal één jaar geldig.
10.4) Een jaarabonnement kan maximaal één keer verlengd worden.

Artikel 11 Opzeggen
11.1) Je kunt een maandabonnement op elk moment opzeggen. Je opzegging gaat in per 1e van de eerstvolgende maand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Yogastudio Santpoort.
11.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

NL 55 KNAB 0259 3342 35  –  KvK 50335898 –   www.yogastudiosantpoort.nl