Algemene en annuleringsvoorwaarden Yogaretreat 2019

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

 • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • De aanbetaling van 250 euro dient uiterlijk 14 dagen na aanmelding te worden voldaan. De rest van het bedrag dient uiterlijk vóór 1 augustus 2019 betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het volledige bedrag van de reissom per ommegaande betaald te worden.
 • Bij niet tijdige betaling heeft Yogastudio Santpoort het recht de reservering te laten vervallen.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan acht weken voor aanvang, van de volledige reissom.
 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van (een deel van) de reissom en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde reissom:
  • Tot drie maanden voor aanvang van de reis: 50% van de reissom.
  • Tot twee maanden voor aanvang van de reis: 25% van de reissom.
  • Tot 1 maand voor aanvang van de reis: 10% van de reissom.
  • Binnen 1 maand voor aanvang van de reis: er wordt geen geld terugbetaald.
 • Bij onjuiste en/of niet tijdige betaling heeft Yogastudio Santpoort het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte yogaretreat bij te wonen, is ‘in de plaats stelling’ toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk een week voor aanvang van de reis aan Yogastudio Santpoort zijn doorgegeven.
 • Yogastudio Santpoort heeft het recht de yogaretreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yogastudio Santpoort heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Yogastudio Santpoort heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de yogaretreat. Indien er reeds geld betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

Aansprakelijkheid

 • Yogastudio Santpoort zal zorg dragen voor een zo goed mogelijk verloop van de yogaretreat
 • Deelname aan de yogaretreat is geheel op eigen risico. Yogastudio Santport is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Yogastudio Santpoort. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 • Yogastudio Santpoort doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens de yogaretreat gedeeld wordt juist en volledig is. Yogastudio Santpoort kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke fouten
 • De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
 • Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Yogastudio Santpoort biedt ook optionele excursies aan, waar deelnemers vrijblijvend aan kunnen deelnemen.
 • Deelname is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Yogastudio Santpoort kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.

Medische disclaimers 

 • De yoga-activiteiten zoals Yogastudio Santpoort die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding – en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meld voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven

Wijzigingen in programmering

Yogastudio Santpoort heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een yogaretreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Yogastudio Santpoort zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de yogareterat per mail over ingelicht.

Huisregels

 • De retreatlocatie is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de yogavakantie niet toegestaan.
 • Yogastudio Santpoort heeft de locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de vakantie een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Yogastudio Santpoort niet opvolgen, kunnen uit de retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de yogaretreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Yogastudio Santpoort
 • Neem bij vragen over de Algemene Voorwaarden contact met Yogastudio Santpoort op.